top of page

PWI - Persoonlijk Welbevinden Index

Cummins (2002, oorspr. versie), Renty & Roeyers (2004, Nedl, versie)

Doel

Peilt naar het persoonlijk welbevinden op diverse levensdomeinen

Schalen

Naast tevredenheid over het leven in het algemeen, worden 9 levensdomeinen bevraagd: levensstandaard, gezondheid, zelfrealisatie, persoonlijke relaties, gevoel van veiligheid, verbondenheid met gemeenschap, toekomstige zekerheid, levensbeschouwing & dagelijkse activiteiten.

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. 10-puntenschaal.Totaalscore: gemiddelde van afzonderlijke itemscores.

Normen

3 normcategorieën: Beneden gemiddeld, gemiddeld, boven gemiddeld.Normen gebaseerd op Australische niet-klinische populatie.

Instructies

In de volgende vragen wordt gevraagd hoe tevreden je je voelt, op een schaal van 0 tot 10. Nul betekent dat jij je volledig ontevreden voelt over het bevraagde aspect, een 10 betekent dat jij je volledig tevreden voelt. Het midden van de schaal betekent dat jij je neutraal voelt, noch tevreden, noch ontevreden.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

10

Prijs:

gratis

bottom of page