top of page

BAT - Burnout Assessment Tool

Schaufeli, De Witte & Desart (2019)

Doel

Meet burn-out bij mensen die niet meer aan het werk zijn

Schalen

4 subschalen die verwijzen naar kernsymptomen van burn-out: uitputting, mentale distantie, emotionele ontregeling, cognitieve ontregeling.
2 subschalen die verwijzen naar secundaire symptomen: psychische spanningsklachten en psychosomatische klachten.

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Totaalscore kernsymptomen en secundaire symptomen: gemiddelde van alle itemscores voor betreffende dimensies.
Subschaalscores : gemiddelde van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: veilig, risico, gevaar.
Normgroep: niet-werkenden in Vlaanderen.

Instructies

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe je je voelt. Wil je aangeven hoe vaak iedere uitspraak op jou van toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te vinken.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

32

Prijs:

gratis

bottom of page