top of page

PTQ - Perseverative Thinking Questionnaire

Zetsche et al (2009, oorspr. versie), Ehring e.a. (2011, Nedl. versie)

Doel

Meet iemands neiging tot herhaaldelijk negatief denken

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (0-4).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

5 normcategorieën: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog.
Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

In deze vragenlijst wordt u gevraagd om aan te geven hoe u afgelopen week over negatieve ervaringen of problemen nagedacht heeft. Lees de onderstaande uitspraken door en geef aan in welke mate ze voor u van toepassing waren de afgelopen week, wanneer u over negatieve ervaringen of problemen nadacht.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

15

Prijs:

gratis

bottom of page