top of page

Patiëntendossier en persoonlijke notities: wat mag (niet)?

Nele Stinckens


Sinds de wet op de patiëntenrechten op 22 augustus 2022 werd ingevoerd, is de gezondheidszorg sterk geëvolueerd. Er wordt sterker ingezet op geïntegreerde zorg en er is meer aandacht voor de zelfbeschikking van cliënten. Een hervorming van de oorspronkelijke wet drong zich op; deze werd bekrachtigd op 23 februari 2024.


De kern van de wet blijft hetzelfde, met name de invoering van de basisrechten van de patiënt zoals bepaald in 2020. Maar bepaalde principes werden enigszins aangepast en gedetailleerd, waaronder het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier, inclusief het recht op inzage in het eigen dossier en het krijgen van een afschrift ervan


1. Wat zijn persoonlijke notities?


Persoonlijke notities bevatten informatie die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van de zorgverlener, zoals geheugensteuntjes, kanttekeningen, eigen ideeën, subjectieve opmerkingen, denkpistes, vragen of werkhypotheses.


Ze mogen geen essentiële informatie bevatten die nodig is om de kwaliteit of continuïteit van de zorgverlening te garanderen of die deel uitmaken van de minimale inhoud van het patiëntendossier (identificatiegegevens, hulpvraag, anamnestische gegevens,...). De persoonlijke notities mogen m.a.w. niet het patiëntendossier vervangen.


2. Wie heeft toegang tot de persoonlijke notities?


De persoonlijke notities dienen in de eerste plaats voor de hulpverlener en zijn dus ook enkel toegankelijk voor de behandelende hulpverlener. Collega-hulpverleners mogen geen toegang hebben tot de persoonlijke notities.


Dit geldt echter niet langer voor cliënten. Persoonlijke notities vormen voortaan een integraal onderdeel van het patiëntendossier. Cliënten, hun vertegenwoordiger of een vertrouwenspersoon mogen het dossier volledig inkijken. De wetgever wil hiermee garanderen dat cliënten inzage hebben in al hun gezondheidsgegevens. Lange tijd was het onduidelijk of een gezondheidzorgbeoefenaar persoonlijke notities mocht bijhouden en, zo ja, of deze toegankelijk moeten zijn voor cliënten en collega-hulpverleners.


Op 6 december 2022 nam de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit een beslissing omtrent de inzage in persoonlijke notities. Hierin werd gestipuleerd dat cliënten de persoonlijke notities niet rechtstreeks kunnen inkijken, op voorwaarde uiteraard dat de inhoud ervan overeenstemt met hetgeen onder persoonlijke notities bedoeld wordt (cfr. 1). Cliënten kunnen de de persoonlijke notities wel onrechtstreeks inkijken, via een door hen aangewezen vertrouwenspersoon die ook een beroepsbeoefenaar is.


Deze beslissing wordt dus overschreven door de herziene wet op de patiëntenrechten. Voortaan maken de persoonlijke notities van de hulpverlener integraal deel uit van het patiëntendossier.


3. Recht op toelichting


Daarnaast hebben cliënten recht op toelichting over de inhoud van het hun patiëntendossier. Parallel hiermee hebben hulpverleners ook de mogelijkheid om het dossier toe te lichten, om te vermijden dat cliënten bepaalde passages verkeerd interpreteren.


4. Hervorming is niet retroactief van toepassing


Voor dossiers die voor 23 februari 2024 werden geopend, betekent dit dat de patiënt zijn dossier kan inkijken, maar dat hij niet rechtstreeks toegang heeft tot de persoonlijke notities van de hulpverlener. Deze notities zijn enkel toegankelijk voor de gezondheidszorgbeoefenaar die de cliënt heeft aangewezen.


5. Waar moet je de persoonlijke notities bewaren?


De persoonlijke notities maken integraal deel uit van het patiëntendossier, maar moeten op een aparte plaats worden ondergebracht. In geval van een papieren dossier kunnen ze op aparte bladen worden bijgehouden, in geval van een elektronisch dossier in een afzonderlijke submap die niet toegankelijk is voor andere beroepsbeoefenaars.


Waar kan je je persoonlijke notities opslaan in QIT online?


In QIT online heb je de mogelijkheid om deze persoonlijke notities in een aparte submap bij te houden, los van de algemene nota's of sessienotities. Bij het delen van een dossier zijn deze persoonlijke notities niet toegankelijk voor collega-hulpverleners (noch in de rol van viewer, noch in de rol van editor). Bij het overdragen van een dossier zijn deze notities evenmin toegankelijk voor de collega die de behandeling overneemt.

 

תגובות


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page